ആവണക്കെണ്ണയുടെ അധികം ആര്‍ക്കും അറിയാത്ത ഈ ഗുണങ്ങള്‍ അറിയാതെ പോകരുത്

November 8, 2018 admin 0

സിദ്ധ വൈദ്യത്തില്‍ ആവണക്ക് കുരുവിനെ മുത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു .നിരവധി ഔഷധങ്ങളുടെ കൂടെഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ പ്രഭാവം പറഞ്ഞു അറിയിക്കാന്‍ പറ്റില്ല. എല്ലാംഒന്നുംഇവിടെ പറയുന്നില്ല സിനസ് കമ്മ്യൂണിസ് (Ricinus Communis Linn) എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിലറിയപ്പെടുന്ന ആവണക്കിനെ […]