വെറും 200 രൂപക്ക് മൺകലം കൊണ്ടൊരു എയര്‍ കൂളര്‍ സ്വന്തമായുണ്ടാക്കാം

ഇനി ചൂടു കാലം ആണ് വരാന്‍ ഇരിയ്ക്കുന്നത്. അത്‌കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഏറെ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒന്നാണ് കൂളര്‍. മൺകലം ഉപയോഗിച്ച് എസി ഉണ്ടാക്കാം .. കേൾക്കുമ്പോൾ കൗതുകവും അദ്ഭുതവും തോന്നിയേക്കാം .. എന്നാൽ സംഗതി സത്യമാണ്.

വെറും 200 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിയ്ക്കുന്ന ഈ കൂളര്‍ ഒന്ന്‍ കാണൂ. ഷോപ്പില്‍ പോയി വാങ്ങാന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ ഒടുക്കത്തെ വില എന്നാല്‍ അത് വെറും 200 രൂപ ചിലവില്‍ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് സിബ്ബിള്‍ ആയി ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ എന്തിനു ഷോപ്പില്‍ പോയി പണം കളയണം. ആര്‍ക്കും തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ് ഇത് .

മണ്‍കലം ഉപയോഗിച്ച് എയര്‍ കൂളര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ കാണാം.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*